ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2021 exกัญญาณัฐ จันทร์ขํา, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 212-229
2019 exจุฑาทิพย์ เรืองงาม, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารศาสตร์การศึกษาและพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 30-42
Publish Year National Conference 1
2021 exวิลาสินี ส่งแสง, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย