การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤติพลัง

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, exสุดารัตน์ วัดปลั่ง, exนิตยา แสงชื่น, exเกษม นครเขตต์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้สิ่งแวดล้อมในชุมชน และการเดินทางที่ใช้แรงกายของผู้สูงอายุในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 101-113
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนายวิชนนท์ พูลศรี, อาจารย์, inนายนิมิตร มีรักษา, exผศ.ดร.เกษม นครเขตต์, "EFFECTS OF STATION-BASED LEARNING PROGRAM ON PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND PHYSICAL LITERACY FOR THAI OLDER ADULTS IN POST COVID-19 PANDEMIC", The 9th ASEAN Council of Physical education and Sport (ACPES) Conference 2023, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2023, มหาสารคาม ประเทศไทย