Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การประเมินค่าการแลกเปลี่ยนพลังงานและความต้องการน้ำของพื้นที่นาข้าว และสวนสัก โดยใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 6 2 0 0
  2017 การประยุกต์แบบจำลองทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการโครงการด้านน้ำของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดบ้าย จังหวัดเชียงราย (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ครอบคลุมอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ) หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่ และลุ่มน้ำคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 0 0
  2015 การศึกษาลักษณะอุทกวิทยากายภาพ และนิเวศวิทยาของพลับพลึงธาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยากายภาพลำคลองต่อการกระจายพันธุ์พลับพลึงธารและเทคโนโลยีการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยืนในจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (กรณีขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแหงชาติป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย) หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 0 0 0 0
  2012 การศึกษาทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก World Expo 2020 หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0