การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (กรณีขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแหงชาติป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย)