การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่ และลุ่มน้ำคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Publish Year National Journal 4
2016 inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าปริมาณน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 110-121
2016 inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่มีต่อปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ และปริมาณน้าท่าเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าส้าหรับการเกษตรอย่างยั่งยืน", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-13
2016 inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ จิตประทุม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิทัศน์ นุ่นสง, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์น้ำท่า โดยใช้ดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันบริเวณลุ่มน้ำย่อยห้วยมะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 34-50
2015 exนายภาณุวัสน์ เขียวสลับ, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการเปรียบเทียบพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จ. แพร่ และลุ่มน้ำคลองท่าทน จ. นครศรีธรรมราช", วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 63-79