Journal

ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่มีต่อปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ และปริมาณน้าท่าเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าส้าหรับการเกษตรอย่างยั่งยืน
วารสารเกษตรพระวรุณ (ISSN: 16858379)
13
1
1-13
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-