ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Comparative Growth and Distribution of Zn, Cd and Pb in Rice,Vetiver and Sunflower Grown in Contaminated Soils", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 : 1 - 13 (2015), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-13