การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประมาณค่าการคายระเหยน้ำและสมดุลของพลังงานในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Regression Model for Estimating Actual Evapotranspiration in VariousTypes of Land Use, THAILAND", Journal of Agriculture and Life Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 8-13