Person Image

  Education

  • ส.ม.(บริหารโรงพยาบาล), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 2 0 0
  2015 The use of omega-3 concentrate to relieve coxofemoral osteoarthritic pain in dogs หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2014 การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การแสดงออกของโปรตีนคลาวดินในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังอะโทปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 ค่าการแข็งตัวของเลือดในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจห้องซ้ายเสื่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2002 การศึกษาซีรั่มโปรตีนฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ของสุนัข และความสัทพันธ์กับภาวะการเกิดโรค Babesiosis. หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2002 ความสัมพันธ์ระหว่างซีรั่มโปรตีนกับสภาวะการณ์เกิดโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0