ค่าการแข็งตัวของเลือดในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจห้องซ้ายเสื่อม