Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 9 33 0 0
2017 การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 21 0 0
2015 การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 1 11 0 0
2014 การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การศึกษาและประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในการออกแบบระบบท่อน้ำร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยวิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2011 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสำหรับปัญหาการขนส่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2011 แบบจำลองการอพยพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2011 อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ช่วงการลุกติดไฟของก๊าซ LPG หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 3 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
2015 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยนำผลของการทำ Low speed balance มาปรับสมดุลค่า vibration ของเครื่อง Gas turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 1 0 0
2012 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีส จำกัด และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด 0 0 0 0
2008 การจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0