การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Publish Year International Journal 1
2012 exTeeranon Saelao, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Computational Fluid Dynamic Simulation of Fire Evacuation from the Student Dormitory", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2012, หน้า 429-435