การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยนำผลของการทำ Low speed balance มาปรับสมดุลค่า vibration ของเครื่อง Gas turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ