โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 35 Project 11 23 0 0
2018 ผลของความหนาฟิล์มต่อสมบัติต้านการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2017 ผลของความหนาฟิล์มต่อสมบัติต้านการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาสมบัติการยับยั้งเชื้อ แบคทีเรียของฟิล์มไคโตซานด้วยสารประกอบออกไซด์จากเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลของการเติม CoO ที่มีต่อระบบแก้ว B2O3-SiO2-SrO-Bi2O3-TiO2 หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์บิสมัทบอเรตที่เติมนิกเกิลออกไซด์ หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 ผลของ Al2O3 ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงของระบบแก้วบิสมัทบอเรต หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเตาเผาไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม SMEs หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และ เคมี ของ สารปรับปรุงดินที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วสตรอนเชียมซิลิโกบอเรตที่เติมธาตุโครเมียม หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงประสิทธิภาพสมบัติทางแสงและสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นฟิล์มขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงอินเดียมทินออกไซด์โดยการอบ หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์แท่งนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์ฟิล์มพลาสติกชีวภาพ จากพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2014 ศึกษาการสร้างชั้นฟิล์มแทนทาลัมออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในกระจกอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนทุนวิจัย 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 2 0 0
2013 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฟิล์มพลาสติกชีวภาพยืดอายุ การเก็บรักษาผลไม้ : กรณีศึกษา ฟิล์มพลาสติกจากเมทิลเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การสังเคราะห์แก้วโซดาไลม์ที่เติมไอออน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
2013 การเตรียมสารประกอบออกไซด์จากวัสดุชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยลาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มเมทิลเซลลูโลสด้วยผงเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 2 0 0
2013 การสังเคราะห์ฟิล์มจากสตาร์ช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2013 การศึกษาสมบัติทางการภาพและสมบัติเชิงกล ของ ฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 ความสามารถของสารประกอบออกไซด์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย : กรณีศึกษา เชื้อ อีโคไล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การปรับปรุงผิวฟิล์มไคโตซานด้วยพลาสมาเจ็ทที่ความดันบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
2013 การปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของฟิล์มไคโตซาน : กรณีศึกษาผงเปลือกไข่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 2 0 0
2013 การศึกษาสมบัติทางเคมีของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ในเขตภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2013 การศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ในเขตภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 2 0 0
2013 การสังเคราะห์ฟิล์มพลาสติกจากเมทิลเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การสังเคราห์ฟิล์มพลาสติกจากไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2011 การศึกษาผลของความดันย่อยแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างระดับนาโนและสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบด้วยด้วยเทคนิค รีแอกตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 5 0 0 0
2010 เงื่อนไขการเปลี่ยนเฟสของแคลเซียมคาร์บอเนตระหว่างการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 2 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0