การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากวัสดุชีวภาพ

  • เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • อนุสรณ์ มนตรี

  • exอนุสรณ์ มนตรี,inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, "Preparation and Characterization the cheap mineral (Calcium carbonate): The Preliminary survey in the natural material", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 303-306
Publish Year International Conference 1
2013 inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exกัลกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Preparation and Characterization the cheap mineral (calcium carbonate): the Preliminary survey in the natural material", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย