การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วสตรอนเชียมซิลิโกบอเรตที่เติมธาตุโครเมียม