เงื่อนไขการเปลี่ยนเฟสของแคลเซียมคาร์บอเนตระหว่างการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Temperature Treatment on Electrical Property, Crystal Structures and Lattice Strains of Precipitated CaCO3 Nanoparticles", Materials Research, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2019 - มกราคม 2020, หน้า 1-8
2008 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, exN. Binhayeeniyi, exA.Dasaesamoh, exJ. Khakong, exS. Muensit, "Micro-and Macroscopic Observations of the Microtexture, the Dielectric and Piexoelectric Properties in Bulk and Multilayer Pb (Zr, Ti) O3", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 45-48
Publish Year International Conference 2
2017 exน.ส.ศยามล แก้วโสภา, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, "Phase Transition and Electrical Properties of CaCO3 Prepare by Precipitation Method.", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, เมืองระยอง ระยอง ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exนายทักษดนย์ วุฒิคุณ, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Vaterite Calcium Carbonate", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, อ.คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Reaction Temperature on Phase Transitions and Dielectric Property of CaCO3 Prepared by Precipitation Method", การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exชลชาย อังวณิชย์สกุล, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Morphology control of Synthesized Vaterite Calcium Carbonate", The 28th annual conference of the Microscopy society of Thailand, 5 - 7 มกราคม 2011, อ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย