การพัฒนาสมบัติการยับยั้งเชื้อ แบคทีเรียของฟิล์มไคโตซานด้วยสารประกอบออกไซด์จากเปลือกไข่