โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 8 3 0 0
2019 โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 โครงการการสร้างระบบศูนย์น้ำนมแพะดิบต้นแบบและห้องผลิตนม, ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะต้นแบบมาตรฐาน GMP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2016 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2007 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย SRU 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 5 8 0 0
2019 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารของสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาลดต้นทุนในการผลิตชุดทดสอบการตกค้างยาปฏิชีวนะในน้ำนม ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2017 โครงการการสร้างระบบควบคุมความปลอดภัยในอาหาร (เนื้อสัตว์) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 1 1 0 0
2016 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากน้ำเสียและดินในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ComAcross project 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาและพัฒนาเกณปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 1 0 0 0
2015 สัตวแพทยสาธารณสุขกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตเป็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 4 0 0
2014 โครงการสำรวจความชุก ความไวยาและ อณูระบาดวิทยาของ Campylobacter และ Salmonella ของเป็ดเนื้อตั้งแต่ในฟาร์มถึงโรงฆ่าเป็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0