สัตวแพทยสาธารณสุขกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตเป็ด

Publish Year International Journal 2
2019 exปวีณา เอ็นดู, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment of heavy metals contamination in duck eggs and meat as a warning scenario in Thailand", Science of the Total Environment, ปีที่ 689, ฉบับที่ 0, กรกฎาคม 2019 - กรกฎาคม 2020, หน้า 215-222
2018 exAendo P, exNetvichian R., inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Health Risk Contamination of Heavy Metals in Yolk and Albumen of Duck Eggs Collected in Central and Western Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 184, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 501-507
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metals: a possible health risk through free grazing duck farm in Thailand", JITMM2019 JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2019 12-14 December 2018, Bangkok, Thailand Amari Watergate Bangkok, 12 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exประวีณา เอ็นดู, exรามนรี, exสุธา ขาวเธียร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Heavy Metal (Cd, Pb) Levels in Eggs of Free Ranging Farm and Small Scale Farm in Thailand", CUVC 2016 (15th Chulalongkorn University Veterinary Conference), 20 - 22 เมษายน 2016, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPakkawat Saencharoen, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "A Preliminary Evaluation of 5 Freedoms Welfare in a Duck Slaughterhouse", International Conference on Veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016
Publish Year National Conference 1
2017 exน.ส. ปวีณา เอ็นดู, exน.ส. รามนรี เนตรวิเชียร, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, exSutha Khaodhia, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Contamination at risk of Lead and Cadmium in Duck Meats from Free Grazing and Large Scale Duck farms in Nakhon Pathom Province, Thailand", The 55th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)