Person Image

Administration

Education

  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 0 0 0
2020 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2015 คุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2014 การปรับตัวของกลุ่มธุรกิจทอผ้าในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2011 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2011 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ 2554) ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2010 การบริหารจัดการศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2010 แนวทางในการส่งเสริมการตลาด “ผ้าขาวม้า” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คระศิลปศาสตรืแบะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำรายงานประกอบการเรียนของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0