การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร