ความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

Publish Year International Journal 1
2014 inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร", The Inaugural Asian Conference on the Social sciences and Sustainability, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 73-78