Person Image

  Education

  • B.E. (Civil ) , University of Western Australia , AUSTRALIA
  • M.Eng. (Structures) , Asian Institute of Technology, ไทย
  • Ph.D.(Structures) , University of New South Wales , AUSTRALIA

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 10 2 0
  2011 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 11 0 0
  2013 คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุทนไฟจีโอโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2012 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ผสมด้วยหินฝุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยเพื่อพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การวิเคราะห์หาปัจจัยและดัชนีชี้วัดการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 7 11 2 0
  2017 นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 0 2 0
  2015 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2009 คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2 0 0
  2008 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4 0 0
  2008 การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต หัวหน้าโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 0 2 0 0
  2002 การใช้เถ้าลอยในเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2000 คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 2 0 0