ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2014 exDr.Watcharagon Wongkamjan, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Recrystallized Silica Aggregates on Alkali-Silica Reactivity", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 463-473
2011 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exKrit, W.-I., exWongkhamchan, W., exDararutana, P., "The application of fluoresced gel for the first alkali silica reaction evidence in Thailand", Advanced Materials Research, ปีที่ 368-373, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 613-616
Publish Year National Journal 2
2014 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exวัชรากร วงศ์คำจันทร์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนสิช สาริกะภูติ, exโรจนากร กัณฑะพงศ์, "การศึกษาลักษณะหินที่มีอิทธิพลต่อ ASR ของแหล่งมวลรวมในภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal) July – December 2014, Volume , No. 2 , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
2012 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ASRกับ ACR (ที่ไม่ใช่ RCA!!!)", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exวัชรากร วงศ์คำจันทร์, exกฤษณ์ วันอินทร์, exมนสิช สาริกะภูติ, exโรจนากร กัณฑะพงศ์, "การศึกษาแนวโน้มการเกิด ASR ของแหล่งมวลรวม ในภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8 , 22 - 24 ตุลาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย