ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exDavid Rothstein, "Investigation of ASR in Mass Concrete Structures: A Case Study", Modern Methods and Advances in Structural Engineering and Construction , 21 - 26 มิถุนายน 2011, Zurich อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exวัชรากร วงศ์คำจันทร์, exกฤษณ์ วันอินทร์, exมนสิช สาริกภูติ และโรจนากร กันตพงษ์. , "การใช้เจลเรืองแสงตรวจสอบปรากฏการณ์ ASR ของโครงสร้างเดิม", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6, 20 - 22 ตุลาคม 2010, เพชรบุรี ประเทศไทย