คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์

Publish Year International Journal 1
2010 exดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสารประกอบอลูมิโนซิลิเกตจากเถ้าแกลบสัดส่วนสูง", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials , ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2010, หน้า 654-659
Publish Year National Conference 2
2011 exสิทธิชัย จินตระการ, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "กำลังระยะต้นของคอนกรีตและคอนกรีตผสมเถ้าลอยโดยการใช้ไมโครเวฟ", การประชมุ วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลยั มหิดล | 18 – 20 พฤษภาคม 2554, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exภูมิภัทร สามหมอ, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exศ. ปริญญา จินดาประเสริฐ, "ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย