คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยเพื่อพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", The 3rd JSPS-DOST International Symposium on Environmental Engineering (Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment) , 8 - 9 มีนาคม 2009, เกซอน ซิตี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2011 exJirabute Kuntreerattanarom, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของโซเดียมไฮดรอกไซด์และช่วงการชะละลายที่มีต่อจีโอโพลีเมอร์เถ้าลอย", การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยมหิดล, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exMuhammad Ilyas, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัตราส่วนน้ำต่อสารเชื่อมประสานและความละเอียดของตะกรันที่มีต่อมอร์ต้าผสมตะกรัน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย