Person Image

Administration

  • ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค 4.0 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2009 พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0
2006 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 0 6 0 0
2017 การรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่ากินได้ของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2014 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2557 หัวหน้าโครงการ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดและผลกระทบกรณีเป็นมาตรฐานบังคับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
2013 การสร้างรูปแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0 0 0 0
2012 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2012 ต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 0 0 0 0
2012 การศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2012 โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 0 0 0 0
2012 โครงการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่และประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2555 หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 0 0 0 0
2012 โครงการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่และประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555 หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินงาน “โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.” ที่ปรึกษาโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
2011 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554 หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาที่ดิน 0 1 0 0
2011 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
2011 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2011 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
2010 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2010 โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน หัวหน้าโครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2010 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2010 การประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
1993 การรับฟังสถานีวิทยุ มก.ปี : ผู้รับฟังและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย วิทยุ มก. บางเขน 0 0 0 0