โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน