พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร