ฝ่ายการศึกษา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adoptionAgricultural Developmentagricultural extensionsustainableกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระบวนการพัฒนาการจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การนำความรู้ไปปรับใช้การบริการวิชาการการประเมินผลการประเมินผลโครงการการผลิตผักอย่างยั่งยืนการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาการเกษตรการเพิ่มผลผลิตการแพร่กระจายการมีส่วนร่วมการยอมรับการส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน)การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตรการส่งเสริมโคเนื้อ/การเกษตรยั่งยืน//พัฒนาสถาบันเกษตรการสร้างเครือข่ายกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAPเกษตรกรรมยั่งยืน}เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2เกษตรยั่งยืนข้อมูลการผลิตข้าวข้าวปิ่นเกษตรคณะกรรมการบริหารความเข้มแข็งความเข้มแข็งของกลุ่มความคิดเห็นความต้องการความเป็นไปได้ความพร้อมความพึงพอใจความยั่งยืนความยากจนความสำเร็จโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูอาชีพโครงการห้วยองคตฯชุมชนชุมชนต้นแบบฐานข้อมูล:ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฐานข้อมูลการเรียนการสอนต้นทุนการปลูกข้าวต้นแบบคู่มือและวีซีดีตลาดนัดตลาดนัดอิ่มเกษตรตลาดผักติดตามและประเมินผล การฝึกอบรมแตรวงพนื้บ้านทางเลือกใหม่ทุนทางสังคมเทคโนโลยีเทคโนโลยีของชุมชนนานาชาติแนวทางการพัฒนาบทบาทภาครัฐประเมินผลปราชญ์ชาวบ้านปัจจัยฝึกอบรมพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาพัฒนาการเกษตรพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมพืชผักพืชอาหารและพลังงานทดแทน (เพลี้ยแป้งเพื่อการค้าฟักข้าวฟาร์มขนาดเล็กภาคตะวันออกภูมิปัญญาพืน้บ้านมันสำปะหลัง)มาตรฐาน GAPมาตรฐานการผลิตเชื้อเห็ดมาตรฐานบังคับมิติวัฒนธรรมโรงเรียนบุตรเกษตรกรโรงสีชุมชนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.เศรษฐกิจส่งเสริมการเกษตรสภาวการณ์สังคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

Executives


Persons (ฝ่ายการศึกษา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (นักวิชาการเกษตร 12 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)