โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน


แสดงความคิดเห็น

(0)