Person Image

Administration

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

Education

 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

AdoptionAgricultural Developmentagricultural development.agricultural extensiondiffusionfollow up and evaluationSustainable agricultureTambon Agricultural Technology Transfer and Services Centertechnology transferกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระบวนการกระบวนการพัฒนาการดำเนินงานการติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายท่อเทคโนโลยีการบริหารการบริหารจัดการการบริหารพนักงานการปฏิบัติที่ดีการประกอบอาชีพการประเมินผลการผลิตข้าวการพักชำระหนี้เงินกู้การพัฒนาการเกษตรการเพิ่มผลผลิตการแพร่กระจายการยอมรับการส่งเสริมการส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรข้อมูลการผลิตข้าวคณะกรรมการบริหารความคิดเห็นความเป็นไปได้ความยั่งยืนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูอาชีพชุมชนต้นแบบฐานข้อมูล:ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฐานข้อมูลการเรียนการสอนเทคโนโลยีธุรกิจปฏิรูปที่ดินประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปราชญ์ชาวบ้านปัจจัยการผลิตผลิตข้าวฝึกอบรมพฤติกรรมมนุษย์ภาคตะวันออกมาตรฐานการผลิตเชื้อเห็ดมาตรฐานบังคับมุลค่าเพิ่มยั่งยืนระบบถ่ายทอดรายได้รูปแบบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมลดต้นทุนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสมรรถนะเกษตรกรสหกรณ์ภาคการเกษตรสังคมสารเคมีสารอินทรีย์หมู่บ้านชุมชนต้นแบบห้วยองคตเห็ดป่ากินได้เห็ดเศรษฐกิจอ.ส.ค.

Interest

ส่งเสริมการเกษตร, ฝึกอบรม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)