Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2515
  • M.S.(Entomology), Mississippi State University, สหรัฐอเมริกา, 2518
  • Ph.D.(Entomology), Mississippi State University, สหรัฐอเมริกา, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 3 1 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย: การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย : การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลาย ของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพเส้นใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์ฝ้ายสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาคุณภาพเส้นใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์ฝ้ายสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การส่งเสริมและเผยแพร่การทำผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสีในระดับท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย : การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลาย ของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0