ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Publish Year National Conference 1
2003 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, "ฝ้ายพันธุ์ใบมีขนกับการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่น", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 24 - 27 พฤศจิกายน 2003, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย