การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย : การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลาย ของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exWiriya Prajimpun, "Influence of trap crop on yield and cotton leafhopper population and its oviposition preference on leaves of different cotton varieties/lines", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 662-668