การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย : การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลาย ของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย