การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย: การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย