การส่งเสริมและเผยแพร่การทำผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสีในระดับท้องถิ่น