โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2023

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2023 ผลกระทบของการกระจายตัวของขนาดอนุภาคมวลรวมหยาบรีไซเคิลต่อสมบัติการไหล กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตอัดแน่นด้วยตัวเอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การเรียงตัวของเส้นใยโพลีโพรพิลีนในคานคอนกรีตอันเป็นผลมาจากค่าความหนืดและรูปแบบการเทคอนกรีตที่ต่างกันโดยวิธีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีในสวนทุเรียนเก่าและสวนทุเรียนใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี BIM : กรณีศึกษาสวนทุเรียน จ.จันทบุรี ตราด และ ระยอง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ผลกระทบของข้อต่อชนิดต่างๆ และตำแหน่งของข้อต่อในสะพานเหล็กโครงถักต่อระยะการโก่งตัวของสะพาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แนวคิดของคาร์บอนเครดิต : กรณีศึกษา ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0