โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2016

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 การศึกษาคุณสมบัติในการพังทลายของลาดดินตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0