โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 0 0
2012 การพัฒนาระบบซอฟแวร์เชิงวัตถุเพื่อการจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างทางวิศวกรรมนอกฝั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 0 0 0
2012 การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบังจากแรงกระทำแผ่นดินไหวในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การขนส่งแบบผสมผสานเพื่อให้ผลการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 6 10 0 0
2012 Communicating water-related climate change risks to improve local adaptation in the deltas of the Mekong regions หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2012 การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย (แผนงานวิจัย) / การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด (โครงการย่อย) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 6 10 0 0
2012 โครงการระบบข้อมูลเพื่อการจัดการอุทกภัยสำหรับ อบต.บางระกำ นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0