โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2010

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 4 0 0
2010 ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2010 การออกแบบเส้นทางเดินเรือแบบประจำเส้นทางที่เหมาะสมในทวีปเอเชีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2010 การสำรวจความต้องการได้รับบริการวิชาการด้านพาณิชยนาวี ในเขตพื้นที่บางแสนและพัทยา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ และศูนย์กลางการขนส่งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0