โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2014

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2014 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของดินทรายที่ถูกแรงกระทำแบบเท่ากันทุกทิศทางโดยการใช้คลื่นแรงเฉือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 1 0 0
2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0