โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2013

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 5 5 0 0
2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 5 0 0
2013 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการใช้จักรยานและการเดินเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0