โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบกำลังรับแรงของพื้นคอนกรีตไหลได้เสริมเส้นใยโพลีโพรพิลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2022 การศึกษาความหนืดและวิธีการเทคอนกรีตต่อกำลังรับแรงดัดที่ใช้ในการออกแบบกำลังรับแรงของพื้นคอนกรีตไหลได้เสริมเส้นใยโพลีโพรพิลีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 2 0 0 0
2022 การศึกษาการใช้มวลรวมรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมวลรวมหยาบสำหรับผลิตคอนกรีตไหลได้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 การจำลองการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 การประเมินความอันตรายภัยแล้งในอนาคตสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำวังพร้อมการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดิน ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0