โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2015

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320222012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 การศึกษาคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ของตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาออกแบบและผลิตใบพัดสำหรับอากาศยานไร้คนขับภายใต้แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุคอมโพสิทเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ สายการบินเพื่อเชื่้อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของเกาะในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0