อาหารพร้อมรับประทานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

Publish Year National Journal 3
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของจำนวนรอบในการแช่เยือกแข็งและละลายน้ำแข็งและการใช้เอนไซม์ปาเปนต่อคุณภาพของเนื้อสุกร", วิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 194-208
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนาพร นนทะลุน, "กิจกรรมการย่อยโปรตีนของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของสับปะรดและมะละกอ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 1087-1092
2018 exกาญจนาพร นนทะลุน, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดและความเข้มข้นของเอนไซม์ที่มีต่อความนุ่มของเนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 100-105
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนาพร นนทะลุน, "กิจกรรมการย่อยโปรตีนของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของสับปะรดและมะละกอ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 - 28 มกราคม 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย