การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด

Publish Year International Conference 1
2019 exJirachaya Boonyarit, exJiraporn Meelaksana, exChanaporn Trakooljae, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Bacterial Pectinase for Improvement of Pineapple Fiber Quality", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย